sadje_zelenjava

Ankete o šolski prehrani 2014/15 ste učenci in starši izpolnjevali januarja in februarja 2015. Hvala vam za mnenja in pripombe.

anketa_učenci_januar_2015 (pdf)

anketa_starši_februar_2015 (pdf)

NOVO – 1. februar 2017

SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA PREHRANA UČENCEV

 Na podlagi Zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. št. 88/16) se širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1.2.2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v RS. 

Dohodkovni razred

Povprečni mesečni

Dohodek na osebo

Priznana pravica do kosila v % Priznana pravica do malice v %
1 Do 36 % 100 % 100%
2 Nad 36 % do 53 % 0 % 100 %
3 Nad 53 % 0 % 0 %

 

NOVO – januar 2016

  1. SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA PREHRANA UČENCEV

S 1. 1. 2016 je stopila v veljavo sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D), ki je objavljena v Ur. L. št. 57/5015. Spremenjen zakon širi upravičence do subvencioniranega kosila učencev.

Od 1. 1. 2016 pripada subvencija za kosilo učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša (Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev):

Dohodkovni razred Povprečni mesečni
dohodek na osebo
Priznana pravica
do kosila v %
Priznana pravica
do malice v %
1 Do 18 % 100 % 100%
2 Nad 18 %
do 30 %
70 % 100 %
3 Nad 30 %
do 36 %
40 % 100 %
4 Nad 36 %
do 42 %
0 100 %
5 Nad 42 %
do 53 %
0 100%

 

  1. REGRESIRANA ŠOLSKA KOSILA – OBČINA

Starši, ki presegajo cenzus, ki je razviden iz otroškega dodatka, naj se v januarju zglasijo na občini in preverijo možnost regresiranega kosila za svoje otroke učence. Na spletni strani Občine Medvode pod rubriko obrazci in vloge se nahaja obrazec VLOGA ZA DODELITEV DENARNE POMOČI, ki jo je potrebno oddati na občini.

 STARO:

Zakon o šolski prehrani je bil sprejet 28.1.2012 in se je začel uporabljati 1. 2. 2013.
Najbolj aktualna novost sprejetega zakona je zajeta v poglavju o prehodnih in končnih določbah, ki za leti 2013 in 2014 omogoča pridobitev subvencije učencem in dijakom po nekoliko drugačnih oz. ugodnejših pogojih, kot jih sicer predvideva zakon za trajnejše obdobje, saj so za ti dve leti v državnem proračunu zagotovljena dodatna sredstva za šolsko prehrano.

SUBVENCIJA ZA MALICO – Enako

Zakon v 25. in 26. členu določa, da so za proračunski leti 2013 in 2014 do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto povprečne plače v RS.

SUBVENCIJA ZA KOSILO – NOVO 1.1.2016 – zgoraj

UVELJAVLJANJE PRAVIC  – STARO

Odločbe, izdane po prej veljavnih predpisih, s katerimi so učenci in dijaki pridobili subvencijo za malico oz. kosilo, se ne spreminajo oz. veljajo do izteka.
Učenci, ki te pravice nimajo priznane, vendar imajo v družini veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji, veljavni na dan 31.12.2012, in v kateri je ugotovljen odstotek neto povprečne plače v okviru zgoraj navedenih cenzusov, bodo to pravico pridobili s 1.2.2013. Tem učencem in dijakom bodo centri za socialno delo izdali odločbo o upravičenosti do subvencije za malico oz. kosilo po uradni dolžnosti (predvidoma do konca januarja 2013), torej jim vlog ni potrebno vlagati.
Učenci in dijaki, ki nimajo priznane subvencije za malico oz. kosilo in v družini nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pa morajo pri pristojnem centru za socialno delo vložiti vlogo za subvencijo malice oz. kosila. Rok za vložitev vloge je dva meseca od uveljavitve zakona, pravica pa jim bo veljala od 1.2.2013.

(Skupno 178 obiskov, današnjih obiskov 1)